The Free People of Italy, Italiani Liberi,
Invite all the Peoples Involved
in the Tremendous Project of the European Union...

from www.italianiliberi.it, May 21st  2001

English
 
from "AGAINST EUROPE" 
    What they didn't tell you about Maastricht
by Ida Magli

... to be extremely vigilant and active. Today it is no longer a question of being for or against Europe. It is a right, but above all it is a duty, of every citizen who purports to be democratic, and who even above democracy, wants to defend his/her freedom as a human being, not to passively delegate to our rulers such a radical and personal, ethnic, political, civic, territorial and linguistic transformation of life.
We are certain that the vast majority of the people of Europe do not know the content of the Treaty of Maastricht (because it has been intentionally kept from them). But just reading it would not suffice to understand how extremely serious its consequences are.
It is indispensable to carry out a critical reflection on this Treaty and at the same time to sincerely acknowledge the affections, the emotions and the sweetness that uphold the fellowship of a people. One's language, one's history, one's territory, one's identity:  without the affective implications that these connotations have more or less consciously sown  into the personality of every individual, no group can truly be a "group", or can find the thrust to work for the common good,  or can enjoy the happiness of living together so much that it will enable them to put up with the sacrifices and privations that living together also entails.

Today we are on the verge of creating the actual euro. But we must stop now, before it is too late, because once we have given up the sovereignty that derives from minting national currency, it will be extremely difficult to turn back. This is why our rulers decided to unify the currency first. In the hopes that others may join us, ItalianiLiberi, the Free People of Italy, will propose concrete actions to foster a real debate, beyond the Internet, about the matter of having to give up one's identity and one's homeland, which achieving the European Union actually requires. It is essential to help people become aware of this, so that they can be accountable for this before history and before their children. This  is not a matter that can be delegated to any representatives.
While we wait for the various movements to prepare the most effective actions for us to carry out in common, we present a brief analysis of the Treaty of Maastricht, explained and commented on by Ida Magli.

May 21st 2001

 


Gruppen Fria Italienare inbjuder
alla folkgrupper som är inblandade
i det gigantiska Maastricht projektet att
inta en mycket vaksam och aktiv hållning.
from www.italianiliberi.it, May 21st  2001

English
 
from "AGAINST EUROPE"
    What they didn't tell you about Maastricht
by Ida Magli 
Translated by Janet Sethre

Svenska
“Tvärtemot Europa” allt vad man inte sagt om Maastricht
 /
Utdrag ur bokens olik kapite
av Ida Magli

Översättning av Marianne Bengtsson Agostino

 Det handlar inte längre om att vara för eller emot Europa. För alla de som förespråkar demokrati, handlar det först och främst om att försvara sin egen frihet som "människa". Det är medborgarnas rättighet, men framförallt deras skyldighet att inte passivt delegera en så radikal förvandling av livet; på ett personligt, civilt, politiskt, etniskt, geografiskt och språkligt plan. Vi är övertygade om att flertalet människor i dessa grupper inte känner till innehållet i Maastricht-avtalet (vilket beror på att det medvetet hållts undangömt). Inte ens genom att läsa det kan man till fullo förstå vilka extremt allvarliga konsekvenser det medför. Det fordras både an analytisk eftertanke och en total legitimering av alla de olika aspekter, som håller en grupp samman, både emotionella och cognitiva. Ingen grupp blir en "riktig" grupp utan ett språk, en egen historia, ett landområde, en identitet i samklang med emotiva dimensioner, som gör att dessa kännetecken lagras, mer eller mindre medvetet i var och ens personlighet. Nödvändiga aspekter för att en grupp ska känna sig manad och agera för gruppens bästa och tillsammans glädjas åt livet och även uthärda umbärelser och försakelser.

Övergången till Euro-penningen är snart en verklighet. Det är nödvändigt att stoppa den, för om vi en gång accepterat att förlora suveräniteten att trycka sedlar, blir det oerhört svårt att dra sig tillbaka. Detta är skälet till att makthavarna valt en gemensam valuta som första programpunkt.

Gruppen Fria Italienar kommer att föreslå konkreta handlingar, i hopp om att andra grupper ansluter sig, för att föra en öppen och riktig debatt utanför Internets gömslen. En debatt kring förlorandet av en egen identitet och ett eget fosterland, Europa Unionens mål. Det är nödvändigt att människor själva blir medvetna, så att de kan känna sig ansvariga inför framtiden och kommande generationer. Det är ingenting som kan delegeras till deras representanter.

I väntan på att de olika grupperna planerar gemensamma aktioner, vill vi föreslå några sidors läsning kring den analys av Maastricht-projektet som Ida Magli gjort in sin bok "Tvärt emot… europa".

 

 

SOMMARIO